ตั้งอยู่เลขที่ 115/90 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 4 ตำบลกกโก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ 082-2380317

โทรสาร 036-680533

ซึ่งอยู่ในเขตชุมชนเมือง จังหวัดลพบุรี