สถาบันรัชต์ภาคย์ การเปิดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ณ จังหวัดลพบุรี  ทางสถาบันฯ โดย ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์  อธิการบดี ได้จัดสร้างตั้งอยู่บน เนื้อที่  4 ไร่ มีอาคาร 4 หลัง   ตั้งอยู่เลขที่ 115/90 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 4 ตำบลกกโก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีหมายเลขโทรศัพท์ 082-2380317 โทรสาร 036-680533 ซึ่งอยู่ในเขตชุมชนเมือง จังหวัดลพบุรี